Home

 

DOORBREEK DE STILTE !

 

De film ‘Inge…’ vertelt het autobiografisch verhaal, opgetekend door Inge V. in de lente van 1976.

Inge huwde toen ze twintig jaar was met Mario E. Na een jaar huwelijk begon Mario zwaar te drinken en Inge regelmatig te mishandelen: fysisch, psychisch, sociaal en economisch.

Hun aanvankelijk goede relatie evolueerde snel tot een hel.

Inge schreef hierover in haar relaas: ”Onze verstandhouding zakte tot een schrikbarend laag peil”.

Een eufemistische omschrijving om aan te geven dat haar leven na verloop van tijd voor haar nog nauwelijks leefbaar was.

 

Inge zelf is niet meer. Haar relaas en de daarin door haar beschreven feiten nog wel.

Deze zijn helaas ook vandaag nog bijzonder actueel.

In 1980 leerde ik Inge kennen: een jonge, Nederlandse vrouw die enige jaren eerder in België was komen wonen en haar verhaal aan enkele vellen papier had toevertrouwd: eenvoudig, sereen en, zoals ze zelf schrijft, zonder literaire ambities maar wellicht net daardoor ‘recht-naar- het-hart-grijpend’.

 

Hoewel de idee al in haar relaas vervat zit, slaagde er ik niet in haar ervan te overtuigen met haar verhaal naar buiten te komen. Meer nog dan vandaag was mishandeling door een partner iets waarover een vrouw niet hoorde te spreken. Pas na vele lange gesprekken accepteerde zij het voorstel dat ik, als jonge en wellicht wat naïeve cineast, haar relaas zou proberen te verfilmen en, zoals zij het zelf formuleerde, op deze manier alsnog de stilte te doorbreken. Als voorwaarde stelde zij wel dat de film zich niet in de eerste plaats zou focussen op het herhaaldelijk en expliciet in beeld brengen van het fysieke geweld waarvan zij het slachtoffer was geweest, maar zich vooral zou richten op de door haar ervaren gevoelens, de psychische ontreddering en de innerlijke wanhoop die zij ervoer tijdens ‘het laatste’ weekend waarover zij in haar relaas verteld. Deze zouden idealiter te zien en, beter nog, te voelen moeten zijn door de toeschouwers.

Pas twee jaar later kon ik met beperkte middelen maar met de steun van een groep begeesterde mensen de opnamen maken. Door omstandigheden raakte het beeldmateriaal echter nooit op de montagetafel, tot nu, meer dan drie decennia later. Of wij in het opzet geslaagd zijn datgene weer te geven wat Inge verlangde weet ik niet. Wellicht niet in de mate waarin ik dit zelf zou willen. Het is echter aan anderen, die een meer objectieve kijk hebben, daarover verder te oordelen.

Door de film af te werken hoop ik wel (nog steeds naïef?) alsnog een kleine bijdrage te kunnen leveren om de stilte te doorbreken.

 

Ongeacht het resultaat en de perceptie ervan door anderen wens ik hier in ieder geval alle mensen die op één of andere wijze aan de filmopnamen en/of de voltooiing van de film meewerkten uitdrukkelijk te danken voor hun belangeloze inzet.

Mijn dank gaat ook naar alle toeschouwers die alleen al door naar de film te kijken aandacht besteden aan een maatschappelijke problematiek die ook vandaag nog te veel verzwegen wordt.

 

Zij die er uit hoofde van hun beroep of maatschappelijke positie nog meer bekendheid kunnen aan geven, nodig ik daartoe graag uit.

 

Ronny Focquaert

 

Januari 2016

 

Achtergrondinformatie.

 

 

De film Inge vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die gedurende drie jaar van de vier dat ze getrouwd was door haar partner werd mishandeld. In haar relaas dat ze in 1976 optekende zoomt Inge in op het voor haar cruciale weekend dat ze besloot van haar man weg te gaan.

De film werd oorspronkelijk opgenomen in 1982 door een groep begeesterde mensen die de ambitie hadden om via de film het item vrouwenmishandeling onder de aandacht te brengen. Niemand van de toenmalige equipe heeft er tijdens de opnamen wellicht aan gedacht dat de behandelde problematiek, zoveel jaren nadien nog steeds aan de orde zou zijn en nog minder dat de film, die door omstandigheden onafgewerkt bleef, meer dan drie decennia later zou gefinaliseerd worden.

Het onderwerp dat in de film aan bod komt is zonder meer een gevoelige materie die omwille van allerhande connotaties en associaties gemakkelijk tot het gebruik van expliciete geweldbeelden kan leiden. Door het authentieke verhaal van Inge V. zo waarheidsgetrouw en respectvol mogelijk te volgen trachtten de makers het personage van Inge en de feiten waarmee ze geconfronteerd werd op een integere, niet op sensatie beluste wijze in beeld te brengen. Inge is dan ook geen film geworden die gekenmerkt wordt door flitsende, snel op elkaar volgende actiescènes maar bestaat uit een eerder trage opeenvolging van beelden en sequenties die zich in de eerste plaats focussen op de belevingswereld van Inge zelf en proberen de toeschouwer deelgenoot te maken van de psychische ontreddering die zij ervaart: Haar hoop en vertwijfeling, haar strijdvaardigheid, gelatenheid en finaal haar wanhoop.

De makers zijn er zich van bewust dat zij door het maken van deze keuze geen commercieel product hebben afgeleverd. Zij hebben geopteerd voor het (proberen) in beeld brengen van Inge’s gevoelswereld, wat geen evidente opdracht was. Nog minder evident wellicht is de vraag in hoeverre, in deze door snelheid gekenmerkte wereld, de film vandaag op de appreciatie van de hedendaagse toeschouwer zal kunnen rekenen. Enkel de toekomst kan deze vraag beantwoorden. We hopen alvast u tot de meerwaarde zoekende kijker te kunnen rekenen en nemen alleszins graag kennis van uw feedback via het contactformulier op deze site.

 

Synopsis

 

1. Context.

 

Inge is een jonge vrouw van 24 jaar die sinds 4 jaar getrouw is met Mario.

Na een jaar huwelijk begon hij haar te mishandelen. Aanvankelijk beperkten de mishandelingen zich tot een paar klappen, later begon hij, in combinatie met een steeds toenemende drankzucht, haar systematisch af te ranselen.

 

2. De film.

 

Op een zaterdagavond wacht Inge tevergeefs op Mario die uren voordien zijn vertrek aangekondigde met ‘een wandelingetje aan zee’. Met vorige ervaringen nog fris in het geheugen vreest Inge dat hij zich weer aan het bedrinken is. Uiteindelijk slaapt Inge toch in. Later wordt ze wakker gemaakt door Mario die dronken is en het erop aanlegt met haar te vrijen.

Hoewel ze er in eerste instantie in slaagt weg te lopen, kan ze niet verhinderen dat ze door hem wordt geslagen.

Inge blijft achter met onbestemde gevoelens, radeloosheid en angst voor wat de toekomst haar zal brengen…

 

 

AFFICHE VAN DE FILM

SCREENSHOTS

Trailer

 

MORNING GOLD FILMS

Copyright @ All Rights Reserved